Unit Plan

14 ก.ย.

Unit Plan

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา 1074401   3 (1-2)

                 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                                              

Descriptions

                     แนวคิด  ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกฝนปฏิบัติการออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบง่าย การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

สัปดาห์ที่ 1

                          Topic :   แนวคิด  ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กปฐมวัย

Established  Goals:

 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Summary

                   การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ทฤษฎี constructionism  เป็นต้น

สัปดาห์ที่ 2

                      Topic :  ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Established  Goals:

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Summary

                  ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลอง ค้นคว้า เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดโดย การบูรณาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม หรือให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติการกับคอมพิวเตอร์

 สัปดาห์ที่ 3-5

                      Topic :  การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ

Established  Goals:

 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
 2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยได้
 3.  นักศึกษาสามารถจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยได้

Summary

                     โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยมีให้เลือกมากมาย ทั้งแบบสำเร็จรูป และสามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือมีอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งครูควรมีวิธีการเลือกและจัดให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ความสามารถของเด็ก ที่สำคัญโปแกรมคอมพิวเตอร์ควรมีเทคนิค เช่น สีสัน เสียงหรือการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ เป็นต้น และควรมีเนื้อหาที่พัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบให้แก่เด็กปฐมวัย

สัปดาห์ที่ 6-8

                      Topic :  เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Established  Goals:

 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้
 3. นักศึกษาสามารถเขียนแผนที่แสดงถึงการใช้เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้

Summary

                      ในการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก มีเทคนิคการสอนมากมาย เช่น ขั้นแรก ผู้สอนควรสอนให้เด็กรู้จักคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ  ส่วนต่างๆ และหน้าที่ของอุปกรณ์และสัญญาลักษณ์ที่สำคัญๆของคอมพิวเตอร์ก่อน ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ สร้างความคุ้นเคย และลองเล่นโปรแกรมต่าง ๆ หลายๆ ครั้งต่อ 1  โปรแกรม ทั้งกลุ่มและเดี่ยว ผู้สอนมีการใช้คำถาม  ฝึกให้เด็กใช้เวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ให้อย่างเหมาะสม  ฝึกให้เด็กวิเคราะห์และสะท้อนคิดเกี่ยวกับโปรแกรมที่เล่น เป็นต้น

 สัปดาห์ที่ 9-11

                    Topic :  การฝึกฝนปฏิบัติการออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบง่าย

Established  Goals:

 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 2. นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบง่ายๆได้

Summary

                    การออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยสามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบและสร้างได้หลากหลายโปรแกรมผสมผสานกัน เช่น โปรแกรม Paint , Internet , การเลือกภาพเคลื่อนไหวใน Internet มาประกอบ หรือโปรแกรม PowerPoint  เป็นต้น การออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยต้องคำนึงถึง วัตถุประสงค์ และเนื้อหาในการพัฒนาเด็กเป็นหลัก  การฝึกฝนปฏิบัติการออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบง่าย

 สัปดาห์ที่ 12

                      Topic :  การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Established  Goals:

 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พัฒนาการเด็กจากการวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้

Summary

                         การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีหลายวิธี เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน การสนทนา ซักถาม หรือใช้แบบทดสอบ เป็นต้น การวิเคราะห์พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากการวัดและประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

              

Stage  1 – Desired Results

     State : สัปดาห์ที่ 3-5  (สัปดาห์ละ  3  ชั่วโมง)                      Topic :การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆEstablished  Goals:

 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
 2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยได้
 3.  นักศึกษาสามารถจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัยได้

Summary

                       โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยมีให้เลือกมากมาย ทั้งแบบสำเร็จรูป และสามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือมีอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งครูควรมีวิธีการเลือกและจัดให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ความสามารถของเด็ก ที่สำคัญโปแกรมคอมพิวเตอร์ควรมีเทคนิค เช่น สีสัน เสียงหรือการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ เป็นต้น และควรมีเนื้อหาที่พัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบทางด้านลบให้แก่เด็กปฐมวัย

 

Understandings :

 1. การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย
 2. วิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย
 3.  การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย
Essential Questions :1. นักศึกษามีหลักการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย

3. การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยควรจัดอย่างไร

 

Knowledges                                                                                                Skills–                   การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์            –    การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์           –                   การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์                –     วิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับเด็กปฐมวัย                                  –    การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริม     

                                                                     พัฒนาการด้านต่างๆ

Stage  2 – Assessment Evidence

Performance Tasks :

 1. การศึกษาค้นคว้าและการเลือกโปรแกรม
 2. การวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริม                                                                     พัฒนาการด้านต่างๆ         

 

Other  Evidence :

 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. รายงานผลการวิเคราะห์(ตามใบงานที่ 1)
 3. การจัดหรือการนำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

Stage  3 – Learning  Plan

Learning Activities :สัปดาห์ที่ 1

 1. ผู้สอนให้นักศึกษาทดลองเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งสำเร็จรูปและโปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม paint  ,โปรแกรมเกมโภชนาการ ,โปรแกรมเกมแต่งตัว ,โปรแกรม Personalized Preschoolหรือ โปรแกรมเมืองขนมประสมคำ เป็นต้น
 2. นักศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบเกม และโปรแกรมที่ได้ทดลองเล่น ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย

สัปดาห์ที่  2

 1. นักศึกษาทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 ร่วมกัน
 2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับการเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเสนอตัวอย่างโปรแกรม จากคอมพิวเตอร์ ,ipad และโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมกับนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และวิเคราะห์โปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ
 3. ผู้สอนมอบหมายงานนักศึกษา โดยให้ศึกษา ศึกษาและ สืบค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย คนละ 5  โปรแกรม  และเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ตนเองสนใจมา  1  โปรแกรม  พร้อมเตรียมนำเสนอและสาธิตเกี่ยวกับโปรแกรมที่เลือกตามหัวข้อในใบงาน (ใบงานที่ 1)

สัปดาห์ที่ 3

 1. นักศึกษาทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 ร่วมกัน
 2. นักศึกษาแต่ละคนนำเสนองานตามที่ได้รับหมอบหมายทีละคนจนครบ
 3. นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัยร่วมกัน และทำเป็นแผนผังเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้แก่เด็กปฐมวัยร่วมกันหน้าชั้นเรียน โดยให้แต่ละคนช่วยกันเสนอและแสดงความคิดเห็น แล้วบันทึกลงในแผนผัง

 

สื่อ

 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยสำเร็จรูป  เช่น โปรแกรม Personalized Preschool ,โปรแกรมเมืองขนมประสมคำ ,เกมแต่งตัว ,หัดวาดและระบายสีการ์ตูน ,ธรรมชาติน่ารู้ หรือ ฝึกเชาวน์ ป็นต้น
 2.  เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 3. บทความต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 4. เว็ปไซต์ต่างๆ  เช่น

http://www.e-learningforkids.org

http://library.thinkquest.org/5862/

http://www.kidsandcomputers.com/starter.htm

http://www.learn4good.com/games/kids/ladybugs.htm

http://www.abcya.com/

http://choochoogames.com/

 แหล่งเรียนรู้

 1. บ้าน
 2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
 3. โรงเรียนอนุบาล
 4. ห้องเรียน
 5. ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์

การประเมินผล

 1. ความพยายาม ความตั้งใจในการเรียน การทำงาน และการร่วมกิจกรรม           10 %
 2. การนำเสนอ                                                                         20 %

                 –   ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน (รายงานประกอบ)                     10 %

                 –    ความคิดสร้างสรรค์และความพร้อม                               10  %

       3.  ชิ้นงาน                                                                                  30 %       

                 –   ความพยายามและความสมบูรณ์ของเนื้อหา                     20 %

                –   กระบวนการในการเก็บข้อมูล                                          10 %

      4.   แผนผังความคิด                                                                     10 %

      5.   คุณธรรม จริยธรรม                                                                 10 %

      6.   สอบปลายภาค                                                                       20 %

ใบงานที่  1

                ให้นักศึกษาไปศึกษา สืบค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย คนละ 5  โปรแกรม  และเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ตนเองสนใจมา  1  โปรแกรม  และนำโปรแกรมที่เลือกมาจัดหรือนำเสนอ

               โดยให้ทำรายงานประกอบการนำเสนอโดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อโปรแกรม
 2. เหมาะสำหรับเด็กอายุ
 3. วัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรม
 4. วิธีการใช้โปรแกรม
 5. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรมนั้นได้
 6. วิธีประเมินผล
 7. ข้อเสนอแนะ
 8. เหตุผลของการเลือก
 9. โปรแกรมนั้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านใดบ้าง อย่างไร

ใบงานที่  2

                          ให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนที่จัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยให้เขียนแผนการสอนที่แสดงถึงการใช้เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมเตรียมนำเสนอ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกิจกรรม
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้(เชิงพฤติกรรม)
 3. วิธีดำเนินกิจกรรม
 4. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้
 5. วิธีประเมินผล
 6. ข้อเสนอแนะ
 7. เทคนิคที่ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

ใบงานที่  3

                              ให้นักศึกษาออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยสามารถใช้เทคนิค กลวิธีที่หลากหลายในการจัดการการออกแบบสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย   พร้อมเตรียมนำเสนอ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ชื่อโปรแกรม
 2. เทคนิค กลวิธี ที่ใช้ในการสร้าง
 3. จุดประสงค์ของโปรแกรม
 4. วิธีการใช้/เล่น
 5. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรมนั้นได้
 6. วิธีประเมินผล
 7. ข้อเสนอแนะ
 8. เหตุผลของการเลือก
 9. โปรแกรมนั้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านใดบ้าง อย่างไร

    แนวคิดทฤษฎีที่ใช้

    แนวคิด Constructivism เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้นจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย Vygotsky ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สำหรับด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่

    ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (cognitive psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget

    ·     ประเด็นสำคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive apparatus) ของตน

    ·     ประเด็นสำคัญประการที่สองของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ โครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น

        ลักษณะการพัฒนารูปแบบ

    1.  การสอนตามแนว Constructivism เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสำคัญของความรู้เดิม

    2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป

    3.  การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความสำคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง

    การจัดการเรียนรู้ผู้สอนจะต้อง

    1.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต สำรวจเพื่อให้เห็นปัญญา

    2.  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น แนะนำ ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง

    3.  ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทำงานเป็นกลุ่ม

    4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ การปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อื่น

แนวคิดเพิ่มเติม

                  ผู้เรียนไม่ได้เป็นคนเก่ง หรือคนไม่เก่ง แต่ผู้เรียนเป็นคนที่มีความสามารถแตกต่างกันและประสบการณ์แตกต่างกันเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลาของแต่ละคนที่จะได้ใช้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง   ดังนั้นคนเราอย่างด่วนตัดสิ้นคนแค่ช่วงเวลาหนึ่ง หรือจากด้านหนึ่งที่เขาไม่รู้ แล้วตีตราว่าผู้เรียนคนนั้นโง่ ไม่ได้เรื่องไปตลอดชีวิตหรือในสายตาของคนที่เป็นครู  ซึ่งบางอย่างเขาอาจจะเก่งกว่า ดีกว่าคุณ อย่างน้อยจิตใจเขาก็สูงกว่าคุณแล้วถ้าคนที่เป็นครูคิดกับผู้เรียนเช่นนั้น เพราะคำว่าครูไม่ใช่หมายความว่า คุณเก่ง ดี มีความรู้ที่ถาวรกว่าคนอื่น  อย่าลืมว่า ทุกคนคือ “ผู้เรียน” คือทุกคนต้องเรียนและมีโอกาสเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และไม่มีความรู้ใดที่แน่นอน และความรู้ไม่ได้อยู่ที่ภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น หรือคนชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้น (อ้างอิงจากเกสร  กอกอง)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: